iserve_cm_bike_for_vision2015
พี่น้องคริสเตียนที่เชียงใหม่มีหัวใจรักพระเจ้าและการปั่นจักรยานรวมตัวกันเพื่อทำพันธกิจปั่นเพื่อนิมิต 2015 โดยปั่นจักรยานลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่และแวะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งสามัคคีธรรมตามคริสตจักรต่างๆ ที่ผ่านมาจนลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ใช้เวลา 14 วัน 14 จังหวัดและ 14 คริสตจักร